Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน และผู้บริหาร ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่ 385/2561ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ที่ 4/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ปฏิบัติราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร :    โทร : 037-311-776 ,  e-mail : ny.pnr258@gmail.com