Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงสร้างส่วนอำนวยการ

โครงสร้างส่วนอำนวยการ

โครงสร้างส่วนอำนวยการ

1. ฝ่ายธุรการ

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี

3. ฝ่ายพัสดุ

ตามคำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ที่ 4/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ปฏิบัติราชการ ในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก