Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงสร้างส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

โครงสร้างส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

โครงสร้างส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายอนุญาต

3. ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริม 

ตามคำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครนายก ที่ 4/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ปฏิบัติราชการในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และที่ดินในระดับจังหวัด

6. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย