Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงสร้างส่วนส่ิงแวดล้อม

โครงสร้างส่วนส่ิงแวดล้อม

โครงสร้างส่วนสิ่งแวดล้อม

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

2. ฝ่ายควบคุมมลพิษ

ตามคำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครนายก ที่ 4/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ปฏิบัติราชการในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก