Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงสร้างส่วนยุทธศาสตร์

โครงสร้างส่วนยุทธศาสตร์

โครงสร้างส่วนยุทธศาสตร์

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ฝ่ายแผนงาน

ตามคำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ที่ 4/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ปฏิบัติราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563