Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 เม.ย. 63

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26 มิ.ย. 62

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

26 มิ.ย. 62

ว 371 ลงวันที่ 27 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 3 ปี

26 มิ.ย. 62

ขั้นตอนการจัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์งานและอัตรากำลัง 3 ปี

26 มิ.ย. 62

แบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากำลัง 3 ปี

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3075 ครั้ง
26 มิ.ย. 62

ว 574 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสาย

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด: 3075 ครั้ง
26 มิ.ย. 62

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

26 มิ.ย. 62

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5 > >>