Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นำน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นำน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ (สระบุรี) ศูนย์ป่าไม้นครนายก สถานีควบคุมไฟป่านครนายก เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 6 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ด้วยการนำน้ำดื่มบรรจุขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แกลเลอรี่