Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บูรณการดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดนครนายกในแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง โดยมีนายบรรชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
๑. ชี้แจง ส่งเสริม และสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน
๒. จัดกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดนครนายก
๓. จัดกิจกรรมตลาดรีไซเคิลรับซื้อขยะภายในศาลากลางจังหวัด

แกลเลอรี่