Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 ในวัน และเวลาราชการ)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 ในวัน และเวลาราชการ)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จากเงินนอกงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก จำนวน 3 อัตรา

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

วุฒิปริญญาตรี

15,000 บาท

2

เจ้าพนักงานธุรการ

1

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

10,000 บาท (เงินเดือน 9,400, ค่าครองชีพ 600)

3

นายช่างเทคนิค

1

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)

10,000 บาท (เงินเดือน 9,400, ค่าครองชีพ 600)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 7.  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 9.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 10. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 12.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 13.  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

            หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ออกคำสั่งจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

3. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563

4. การรับสมัคร

   4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เลขที่ ข1  306/2 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ                                                                                           

   4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เป็นวุฒิตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 7. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (ถ้ามี)     
 8.  หลักฐานอื่น ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น     ​

4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร                                                                                                                                                                                  

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

    5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก หรือทางเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/nakhonnayok/th/index หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

     5.2 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เลขที่ ข1 306/2 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

    ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน

   7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป

   7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย ของแต่ละตำแหน่ง และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์

     8.1 ประกาศรายชื่อ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก หรือทางเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/nakhonnayok/th/index หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

     8.2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก จะเรียกรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัว เพื่อดำเนินการทำคำสั่งจ้าง หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือสละสิทธิ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการเรียกผู้ได้รับคะแนนในลำดับถัดไปเป็นผู้มาดำเนินการทำคำสั่งจ้างกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ต่อไป

     8.3 หากภายหลังมีตำแหน่งใดที่มีอัตราว่างลง จะดำเนินการพิจารณาผู้ได้รับคะแนนลำดับถัดไปของตำแหน่งนั้นๆ จากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุ

     - สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 3731 1776