Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และหนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ใบรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และหนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ใบรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และหนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จังหวัดนครนายก ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (เป็นเอกสารประกอบการจ้างบางส่วนที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวปฏิบัติราชการ) 

 

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มใบรายงานตัว+หนังสือค้ำประกัน ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง