Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 / กรมควบคุมโรค

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 / กรมควบคุมโรค

ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โรคติดต่อทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ