Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบขยายเวลา รอบที่ 2 (สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563) โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบขยายเวลา รอบที่ 2  (สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563)  โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบขยายเวลา รอบที่ 2  (สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563)  โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ตามที่จังหวัดนครนายก  โดย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก  ได้มีประกาศ ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูล    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นั้น

                   บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                   ตำบลสาริกา

                   นายเกียรติศักดิ์   ปิ่นทอง                     เลขประจำตัวผู้สมัคร      63026

                   ตำบลศรีจุฬา

                   นางสาวมุธิตา      เชียงดา                   เลขประจำตัวผู้สมัคร      63029

                    ตำบลปากพลี

                   นางสาวกรวิกา   พวยอ้วน                    เลขประจำตัวผู้สมัคร      63030

                   ตำบลเกาะหวาย

                   นางกัญญาณัฐ    เพ็ชระ                      เลขประจำตัวผู้สมัคร      63031

                   ตำบลเกาะโพธิ์

                   นางลัดดาวัล      มูลสันเทียะ                เลขประจำตัวผู้สมัคร      63032

       ตำบลท่าทราย

                   นางสาววรกมล   เลิศล้ำ                      เลขประจำตัวผู้สมัคร      63033

                   ตำบลทรายมูล

                   นายนพดล        ศรีรอด                      เลขประจำตัวผู้สมัคร      63034

                   นางสาวชนเนษฎ์   ฟักมาก                 เลขประจำตัวผู้สมัคร      63035

                    ตำบลองครักษ์

                   นายนันทวัฒน์    แฝงเชียงเหียน          เลขประจำตัวผู้สมัคร      63036

                   ตำบลบางปลากด

                   นางสาวดรุณีนุช  จันทร์เกษม              เลขประจำตัวผู้สมัคร      63037

                   ตำบลศรีษะกระบือ

                   นางสาวเมธาฎา  แย้มศรี                     เลขประจำตัวผู้สมัคร      63038

                   ตำบลบ้านพร้าว

                   นายชัยชนะ      สุขสม                        เลขประจำตัวผู้สมัคร      63039

                   ตำบลบึงศาล

                   นางสาวปิยะมาส มั่นคง                      เลขประจำตัวผู้สมัคร      63040

                   โดยขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มาทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ณ  ส่วนอำนวยการ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563     เวลา  09.30 น.     

หมายเหตุ :   1. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่่ 2 คือ ผู้ที่มายื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 

                   2. ในวันที่มาทำสัญญา ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้ เตรียมเงินมัดจำประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้างมาด้วย เป็นเงิน 1,350 บาท  (9,000 x 3 x 5/100= 1,350 บาท) 

                       พร้อมอากรแสตมป์ จำนวน 32 บาท 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  037-311-776

                                                         

 

 

 

 

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง