Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ขอให้ผู้ที่ทำสัญญาจ้าง โครงการ " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ณ ห้องประชุม อบต. พรหมณี

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ขอให้ผู้ที่ทำสัญญาจ้าง  โครงการ " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ณ ห้องประชุม อบต. พรหมณี

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ขอให้ผู้ที่ทำสัญญาจ้าง  โครงการ " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ณ ห้องประชุม อบต. พรหมณี

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ที่ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 037-311-776