Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3) โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และให้มาทำสัญญาจ้าง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3) โครงการ  "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และให้มาทำสัญญาจ้าง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3) โครงการ  "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 

ตำบลบ้านพริก 

นางสาวขวัญสุดา เกียรติกระจาย   เลขประจำตัวผู้สมัคร   63041

ตำบลเขาเพิ่ม

นางสาวกรรณิการ์ เจริญพร         เลขประจำตัวผู้สมัคร   63043

ตำบลนาหินลาด

นายพีระพงษ์ ทองคำ                เลขประจำตัวผู้สมัคร   63044

ตำบลพระอาจารย์          

นายวิศรุต  ทัพหิรัญ                  เลขประจำตัวผู้สมัคร  63045

ตำบลชุมพล

นายทัศนพงษ์ บุญรอด              เลขประจำตัวผู้สมัคร  63046

โดยขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มาทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ :  1. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 หมายถึง ผู้มายื่นใบสมัครวันที่ 27-29 มิ.ย. 63 

                2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเตรียมเงินมัดจำประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง มาด้วย จำนวน 1,350 บาท (9,000 x 3x 5/100) พร้อมอากรแสตมป์ 32 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 037-311-776

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รอบที่ 3

ขนาดไฟล์:0.97 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง