Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

                    ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดสรรงบประมาณ และตามที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

                     1. ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

อัตราค่าจ้าง

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

วุฒิปริญญาตรี

15,000 บาท

2

เจ้าพนักงานธุรการ

1

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

9,400 บาท

ค่าครองชีพ 600 บาท

3

นายช่างเทคนิค

1

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)

9,400 บาท

ค่าครองชีพ 600 บาท

                   2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                        (1) มีสัญชาติไทย

                       (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

                       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                       (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                       (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                       (7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

                       (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                       (9) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

                       (10) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                       (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                       (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

                       (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

                       หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรในวันที่ออกคำสั่งจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

                   3. ระยะเวลาการจ้าง

                       ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564

                   4. การรับสมัคร

                       4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เลขที่ ข1 306/2 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก        อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

                       4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                             (2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                             (3) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เป็นวุฒิตามที่กำหนด        ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ

                             (4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

                             (5) ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

                             (6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

                             (7) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (ถ้ามี)

                             (8) หลักฐานอื่น ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น

                       4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

                             (1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจำต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

                             (2) การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ปฏิบัติงานาด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลตามระยะเวลาการจ้าง ตามข้อ 3 ก็ต่อเมื่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วเท่านั้น

                   5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                       5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์/ทดสอบปฏิบัติ) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก หรือทางเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/nakhonnayok/th/index หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

                       5.2 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เลขที่ ข1 306/2 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

                   6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                       ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

                   7. เกณฑ์การตัดสิน

                       7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                       7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับจากคะแนนมากไปน้อย ของแต่ละตำแหน่ง และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี

                   8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์   

                       8.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งที่สอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ไปหาคะแนนต่ำสุด ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และทางเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/nakhonnayok/th/index  หัวข้อ การรับสมัครงาน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

                       8.2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก จะเรียกรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัว เพื่อดำเนินการทำคำสั่งจ้าง หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือสละสิทธิ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ได้รับคะแนนในลำดับถัดไป

                       8.3 หากภายหลังมีตำแหน่งใดที่มีอัตราว่างลง จะดำเนินการพิจารณาผู้ได้รับคะแนนลำดับถัดไปของตำแหน่งนั้น ๆ จากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  ส่วนอำนวยการ โทร. 037-311-776