Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก ยกเว้น มาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)