Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา 0๙.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก โดย ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสรุปผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดนครนายก โดยมี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก