Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวสารหน่วยงาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบพัฒนาจังหวัด (โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ) ปรับแผนครั้งที่ 1

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบพัฒนาจังหวัด (โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ) ปรับแผนครั้งที่ 1

งบพัฒนาจังหวัด ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ได้รับจัดสรร เป็นงบดำเนินงาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาจง ตามมาตรา 56(2) (ข) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และมิใช่กรณีเร่งด่วน (การจัดทำแผนเพื่อเป็นการควบคุมภายใน และเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีการเผยแพร่แผนในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

4 ธ.ค. 60