Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดนครนายก ณ บริเวณ ที่สาธารณประโยชน์ "หน้ากระดาน" หมู่ที่ 9 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดนครนายก ณ บริเวณ ที่สาธารณประโยชน์ "หน้ากระดาน" หมู่ที่ 9 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดนครนายก ณ บริเวณ ที่สาธารณประโยชน์ "หน้ากระดาน" หมู่ที่ 9 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

30 พ.ค. 61

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบพัฒนาจังหวัด (โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ) ปรับแผนครั้งที่ 1

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบพัฒนาจังหวัด (โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ) ปรับแผนครั้งที่ 1

งบพัฒนาจังหวัด ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ได้รับจัดสรร เป็นงบดำเนินงาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาจง ตามมาตรา 56(2) (ข) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และมิใช่กรณีเร่งด่วน (การจัดทำแผนเพื่อเป็นการควบคุมภายใน และเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีการเผยแพร่แผนในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

4 ธ.ค. 60

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ โครงการมวลชนกองทัพไทย ร่วมใจช่วยเหล่ือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ โครงการมวลชนกองทัพไทย ร่วมใจช่วยเหล่ือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ โครงการมวลชนกองทัพไทย ร่วมใจช่วยเหล่ือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ เรื่อง การป้องกันและการดับไฟป่า การอนุรักษ์เพื่อสร้างระบบนิเวศของป่า ดินและน้ำ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีพลเอกวิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ในโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ การป้องกันและการดับไฟป่า การอนุรักษ์ เพื่อสร้างระบบนิเวศของป่า และนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

8 มิ.ย. 61