Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวสารหน่วยงาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบพัฒนาจังหวัด (โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ) ปรับแผนครั้งที่ 1

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบพัฒนาจังหวัด (โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ) ปรับแผนครั้งที่ 1

งบพัฒนาจังหวัด ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ได้รับจัดสรร เป็นงบดำเนินงาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาจง ตามมาตรา 56(2) (ข) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และมิใช่กรณีเร่งด่วน (การจัดทำแผนเพื่อเป็นการควบคุมภายใน และเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีการเผยแพร่แผนในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

4 ธ.ค. 60

Infographics

ดูทั้งหมด
"ทำไมไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง"

"ทำไมไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง"

"ทำไมไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง" ในปัจจุบัน มนุษย์นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงในบ้านมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะเห็นว่าสัตว์ป่าบางชนิดมีสีสันที่สวยงาม บางตัวมีเสียงร้องที่ไพเราะน่าฟัง บางตัวมีรูปร่าง ลักษณะที่น่าสนใจ แปลกตา สะสมของแปลก หรือเพิ่มเสริมสร้างบารี ทำให้มีการนำสัตว์ป่ามากักขัง เลี้ยงไว้ โดยไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลต่าง ๆ ว่าทำไมเราไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง เช่น โรคติดต่อ การให้อาหาร สุขภาพสัตว์ป่า เป็นต้น มีหลายต่อหลายครั้งที่ผู้เลี้ยงแอบนำสัตว์ป่าไปเลี้ยงเพราะตอนเล็ก ๆ ดูน่ารัก พอโตขึ้นก็เลี้ยงไม่ไหว บ้างก็แอบเอาไปปล่อย บ้างก็นำมาให้ทางรัฐดูแล ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Bureau, Thailand ข้อมูลจาก : กระทรวงhttp://www.mnre.go.th/th/infographic/detail/338

23 พ.ค. 61

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด